Ważne dokumenty


Przepisy wewnętrzne Spółdzielni:

(Teksty w formacie PDF)

1. Statut Spółdzielni

2. Regulamin używania lokali

3. Regulamin funduszu remontowego

Dokumenty Walnego Zgromadzenia z dnia 30 maja 2017 r.

Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Analiza uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia

Materiały na Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2017 r.

 00. Regulamin Walnego Zgromadzenia

 01. Porządek obrad

 01a. Uzupełniony porządek obrad

 02. Pelnomocnictwo do udziału w WZ

 03. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.

 04. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia 2016

 05. Sprawozdanie z dzialalności Spóldzielni za 2016 r.

 06. Sprawozdanie finansowe

 06A. Bilans - aktywa i pasywa

 06B. Rachunek zysków i strat za 2016 r.

 06C. Dodatkowe informacje i objaśnienia

 06z. Załączniki do sprawozdania finansowego

 07. Formularz zgłoszeniewy kandydata na członka Rady Nadzorczej

 Projekt Uchwały Nr 1

 Projekt Uchwały Nr 2

 Projekt Uchwały Nr 3

 Projekt Uchwały Nr 4

 Projekt Uchwały Nr 5

 Projekt Uchwały Nr 6

 Projekt Uchwały Nr 7

 Projekt Uchwały Nr 7a

 Projekt Uchwały Nr 8

 Projekt Uchwały Nr 9