Ważne dokumenty


Przepisy wewnętrzne Spółdzielni:

(Teksty w formacie PDF)

1. Statut Spółdzielni

2. Regulamin używania lokali

3. Regulamin funduszu remontowego

Materiały na Walne Zgromadzenie w dniu 4 czerwca 2019 r.

 1. Porządek obrad

 2. Pelnomocnictwo do udziału w WZ

 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.

 4. Sprawozdanie z dzialalności Spóldzielni za 2018 r.

 5. Sprawozdanie z realiacji uchwał i wniosków WZ 2018 r.

 Projekt Uchwały Nr 1

 Projekt Uchwały Nr 2

 Projekt Uchwały Nr 3

 Projekt Uchwały Nr 4

 Projekt Uchwały Nr 5

 Projekt Uchwały Nr 6

 Regulamin Walnego Zgromadzenia - Projekt

 

 

Dokumenty Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Protokół przebiegu Walnego Zgromadzenia

 Uchwała Nr 1

 Uchwała Nr 2

 Uchwała Nr 3

 Uchwała Nr 4

 Uchwała Nr 5

 Uchwała Nr 6

Nowy Statut

Uchwały i wnioski Walnego Zgromadzenia