Zdalny dostęp


DOSTĘP DO INFORMACJI 24 GODZINY NA DOBĘ!

Usługa zdalnego dostępu S_NET pozwala na elektroniczny podgląd (przez Internet) danych księgowych dotyczących lokalu.


LOGOWANIE DO USŁUGI


Uzyskanie loginu i hasła

Z usługi zdalnego dostępu korzystać można po uzyskaniu hasła dostępu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolnie. Hasło otrzymać może jedynie osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, która z dowodem osobistym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłej 3 złoży wypełniony formularz rejestracyjny i podpisze go w obecności uprawnionego pracownika. Formularz można pobrać z niniejszej strony i wydrukować we własnym zakresie bądź uzyskać w biurze Spółdzielni. Użytkownik otrzymuje login (którym jest indeks lokalu) oraz hasło dostępu. Po pierwszym zalogowaniu się w systemie, użytkownik może zmienić hasło dostępu na dowolnie wybrane własne hasło. Usługa daje dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni dotyczących lokalu użytkownika.

Korzystanie z elektronicznego podglądu danych jest bezpłatne.

Uwaga:  W przeglądarce Firefox należy wyłączyć opcję blokowania przekierowań
               (Narzędzia | Opcje | Zaawansowane | Ogólne | Ostrzegaj, jeśli witryny próbują przekierować ...)
               lub każdorazowo wciskać Zezwól na wyskakującym pasku


Regulamin usługi

Formularz rejestracyjny - do wydrukowania