SM Kolno

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego
w budynkach mieszkalnych zabronione jest:

 • używanie ognia otwartego, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować pożar w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychach,
 • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,
 • składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,
 • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
 • uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: urządzeń przeciwpożarowych, takich jak hydranty, zawory hydrantowe, suche piony, wyjść ewakuacyjnych, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
 • parkowanie samochodów na drogach pożarowych. Droga pożarowa winna umożliwiać dojazd pojazdom straży pożarnej o każdej porze roku. Pamiętajmy każdemu z Nas może być potrzebna pomoc, więc parkujmy samochody ze świadomością, że w każdej chwili musi być możliwy przejazd dla służb ratowniczych nie tylko straży pożarnej.
 • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.

Zasady postępowania w przypadku pożaru w budynku mieszkalnym:

Pożar w budynku mieszkalnym powstać może w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, poddaszach, zsypach, pionach instalacji elektrycznych oraz innych instalacji. W każdym budynku mieszkalnym wielorodzinnym powinna znajdować się instrukcja postępowania na wypadek pożaru, informująca o numerach alarmowych oraz podstawowych zasadach postępowania. W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować osoby przebywające w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną.

Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej i zgłoszeniu się dyżurnego należy spokojnie i wyraźnie podać:

 • swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się pali, na którym piętrze,
 • czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego,
 • po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie poziomych i pionowych dróg ewakuacji.

W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:

 • wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne,
 • w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien,
 • jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę,

Uwaga!
Nie można dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania.

 • zaalarmować straż pożarną i osoby znajdujące się w sąsiednich lokalach,
 • w przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc, zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.