SM Kolno

Organy Spółdzielni

Walne Zgromadzenie

W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie Spółdzielni. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, (z wyjątkiem sytuacji, kiedy ustawa stanowi inaczej).

Jest najwyższym organem Spółdzielni, do którego kompetencji należy podejmowanie decyzji we wszystkich kluczowych sprawach związanych z działalnością Spółdzielni.
Pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną, uchwala akty prawa wewnątrzspółdzielczego – Statut, regulaminy, kierunki działania itp..

Walne Zgromadzenie obraduje przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.

Rada Nadzorcza

 1. Sielawa Tomasz – przewodniczący
 2. Zdancewicz Maciej – zastępca przewodniczącego
 3. Brzeziński Robert – sekretarz
 4. Dąbrowski Wiesław
 5. Grabowski Lech
 6. Kalinowski Zbigniew
 7. Żubrowski Wiesław

Skład osobowy wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

 1. Grabowski Lech – przewodniczący
 2. Brzeziński Robert
 3. Zdancewicz Maciej

Komisja Techniczna Rady Nadzorczej

 1. Dąbrowski Wiesław – przewodniczący
 2. Żubrowski Wiesław – zastępca przewodniczącego
 3. Kalinowski Zbigniew

Zarząd Spółdzielni

 1. Szczech Grzegorz – Prezes Zarządu
 2. Ptak Ewa – Zastępca Prezesa Zarządu – Główny Księgowy