SM Kolno

S-NET

Dostęp do informacji 24 godziny na dobę

Usługa zdalnego dostępu S_NET pozwala na elektroniczny podgląd (przez Internet) danych księgowych dotyczących lokalu.

Uzyskanie loginu i hasła

Z usługi zdalnego dostępu korzystać można po uzyskaniu hasła dostępu w Spółdzielni Mieszkaniowej w Kolnie. Hasło otrzymać może jedynie osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, która z dowodem osobistym w siedzibie Spółdzielni przy ul. Ciepłej 3 złoży wypełniony formularz rejestracyjny i podpisze go w obecności uprawnionego pracownika.

Formularz można pobrać z niniejszej strony i wydrukować we własnym zakresie bądź uzyskać w biurze Spółdzielni. Użytkownik otrzymuje login (którym jest indeks lokalu) oraz hasło dostępu. Po pierwszym zalogowaniu się w systemie, użytkownik może zmienić hasło dostępu na dowolnie wybrane własne hasło.

Usługa daje dostęp do części informacji pochodzących z systemu informatycznego Spółdzielni dotyczących lokalu użytkownika.

Korzystanie z elektronicznego podglądu danych jest bezpłatne.

Uwaga

W przeglądarce Firefox należy wyłączyć opcję blokowania przekierowań
(Narzędzia | Opcje | Zaawansowane | Ogólne | Ostrzegaj, jeśli witryny próbują przekierować …)
lub każdorazowo wciskać Zezwól na wyskakującym pasku


Regulamin usługi informacyjne „S-NET” w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie

Otwórz [PDF 643 kB]

Formularz zgłoszeniowy do usługi S-NET

Otwórz [PDF 94 kB]