SM Kolno

Od 1.01.2024r. ulegną zmianie stawki eksploatacji i odpisu na fundusz remontowy w lokalach Spółdzielni

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej informuje, że na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 8/2023 i Uchwały nr 9/2023 z dnia 26 września 2023 r. od dnia 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegną stawki eksploatacji i odpisu na fundusz remontowy w lokalach Spółdzielni. (Uchwały Rady Nadzorczej znajdują się w zakładce dla członków Spółdzielni).

UZASADNIENIE

Wysokość opłaty za utrzymanie lokali została ustalona zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w oparciu o faktyczne i planowane koszty ponoszone przez daną nieruchomość. Przewidywane koszty zostały pomniejszone o przychody z pożytków z nieruchomości, o ile takie występują (np. opłaty za dodatkowe piwnice, wynajęte powierzchnie ścian budynków pod tablice reklamowe itp.).

Na zmianę stawki opłat eksploatacyjnych wpływ mają zmieniające się niezależnie od Spółdzielni warunki i czynniki otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonuje Spółdzielnia Mieszkaniowa, w tym:

  • wzrost kosztów pracy – dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego w przyszłym roku (od stycznia 2024 r. o 17,80%, od lipca 2024 o kolejne 1,37%), szczególnie w odniesieniu do utrzymania terenów zielonych, odśnieżania, koszenia, zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych i ich wywozu,
  • wzrost cen paliw i transportu, wyższych kosztów robót i materiałów budowlanych.

To wszystko ma niestety bezpośrednie przełożenie na wzrost opłat za lokale w naszych zasobach. Wymiar opłat skalkulowany jest indywidualnie dla każdej nieruchomości. Różnice wynikają głównie z zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych budynku (oświetlenie klatek schodowych i piwnic) i usuwanych awarii hydraulicznych, bądź elektrycznych. W tym miejscu zwracamy się do Pastwa z apelem o prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych, by toaleta nie przejmowała funkcji kosza na śmieci, gdyż nierozważne zachowanie mieszkańców przekłada się na zwiększoną ilość awarii sieci kanalizacyjnych, a co za tym idzie wzrost kosztów utrzymania.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco analizujemy stan funduszu remontowego, aby zabezpieczał on potrzeby remontowe naszych zasobów, które są coraz starsze i wymagają więcej remontów. W związku ze wzrostem cen materiałów i usług zaplanowaliśmy wzrost wysokości odpisów na fundusz remontowy o 0,17 zł/m2 we wszystkich nieruchomościach. W niektórych budynkach biorąc pod uwagę ujemne saldo funduszu remontowego, czy też obecnie realizowane lub zaplanowane wspólnie z mieszkańcami remonty, odpis na fundusz remontowy jest większy.

Obawiamy się tego, co przyniosą kolejne miesiące. Na ile wzrosną ceny energii cieplnej zakupywanej przez Spółdzielnie od Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie?
Jednocześnie mamy nadzieję, że obecna sytuacja ustabilizuje się niebawem i nie będziemy świadkami dalszego znacznego wzrost cen i co za tym idzie kosztów użytkowania lokali.

Indywidualny wymiar opłat zostanie dostarczony w m-cu styczniu 2024 r. do skrzynek pocztowych.

Zarząd SM Kolno