SM Kolno

Segregacja odpadów

W związku z wchodzącymi w życie coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami w zakresie segregacji odpadów komunalnych ( Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 29.XII.2016r.-Dz.Ust.z 2017r. poz.19, z późn. zm.), zarządcy nieruchomości muszą je wprowadzić i stosować.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Kolnie w ostatnich latach wybudowała siedem altan śmietnikowych. Składowane są w nich pojemniki na odpady zmieszane, gdzie wsyp nieczystości odbywa się z zewnątrz poprzez klapy wsypowe. Każda z tych altan zamykana jest na zamek systemowy, uniemożliwiający dostęp osobom nieupoważnionym, przez co został poprawiony komfort składowania i odbioru odpadów oraz poprawiła się estetyka i porządek wokół samych altan.

Tematem ciągle powracającym i mającym wiele uwag i zastrzeżeń, jest niewłaściwa segregacja odpadów przez użytkowników lokali. Pomimo, że cały czas w środkach masowego przekazu toczy się kampania informacyjna i mieszkańcy otrzymali informatory objaśniające sposób właściwej segregacji, to nadal zauważamy, że wiele osób lekceważy te zalecenia. Do pojemników na odpady zmieszane wrzucane są śmieci, które powinny trafić do koszy na szkło, plastik czy papier.

Nagminnym stało się składowanie przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, bezpośrednio przy altanach śmietnikowych – poza terminem ich zbiórki; stare meble, armatura łazienkowa, płyty, dywany, wykładziny, gruz itp.

Składowanie takich odpadów przy altanach śmietnikowych i pojemnikach do segregacji odpadów poza wyznaczonym terminem ich zbiórki jest niezgodne z obowiązującymi przepisami, stwarza pogorszenie warunków zamieszkiwania, utrzymania porządku i czystości, naraża pozostałych mieszkańców na dodatkowe koszty. Zgodnie z obowiązującym w mieście Kolno regulaminem, odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się cztery razy w ciągu roku i przed każdą z takich zbiórek, z wyprzedzeniem, na klatkach schodowych wywieszane są ogłoszenia informujące o terminie. Informacje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych można uzyskać na stronie i internetowe PUK.

Pamiętajmy, że właściwa segregacja odpadów ma bardzo duży wpływ na koszty ich zbiórki, wywozu, składowania na wysypisku śmieci a tym samym na wzrost naszych opłat.