SM Kolno

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Kolnie

Spis treści:


  1. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności spółdzielni
  2. Członkowie, ich prawa i obowiązki
  3. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
  4. Organy spółdzielni
  5. Tytuły prawne do lokali
  6. Zasady zaspokajania potrzeb lokalowych członków
  7. Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu
  8. Przekształcanie tytułów prawnych do lokali
  9. Gospodarka spółdzielni
  10. Przepisy przejściowe i końcowe