Przepisy prawa


Ustawy dotyczące spółdzielczości i spraw lokatorskich:

(Teksty ujednolicone w formacie PDF)

1. Ustawa Prawo spółdzielcze

2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

3. Ustawa o ochronie praw lokatorów ...

4. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych

4. Ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie informuje, że osoby, którym w dniu 9 września 2017 r.
tj. w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596)
nie przysługiwało
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- prawo odrębnej własności lokalu
oraz
- roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,
- roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
z tym dniem utraciły członkostwo w Spółdzielni i zostały skreślone z rejestru członków.