Ogłoszenia


Ogłoszenie Nr 1/2018

Przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu z przeznaczeniem na budowę garaży

Ogłoszenie Nr 8/2017

Przetarg na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu z przeznaczeniem na budowę garaży

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie informuje, że osoby, którym w dniu 9 września 2017 r.
tj. w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 25 sierpnia 2017 r. poz. 1596)
nie przysługiwało
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- prawo odrębnej własności lokalu
oraz
- roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,
- roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
z tym dniem utraciły członkostwo w Spółdzielni i zostały skreślone z rejestru członków.

Ogłoszenie Nr 7/2017

Przetarg nieograniczony na remont altanki śmietnikowej

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. nastąpiło rozwiązanie umowy z Bankiem Pocztowym.
W związku z powyższym wpłaty na poczcie będą obciążone standardową opłatą operacyjną.
W dalszym ciągu można dokonywać wpłat bez dodatkowych kosztów we wszystkich placówkach PKO BP oraz Banku Spółdzielczego w Kolnie.

Ogłoszenie Nr 6/2017

Wolny lokal użykowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kolnie informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy znajdujący się w piwnicy budynku przy ul. Witosa 3A o powierzchni użytkowej 51,80 m2. W/w lokal może być przeznaczony na działalność handlowo-usługową lub biurową.

Najem lokalu oferuje się na dogodnych warunkach ustalonych przez obie strony. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni w godzinach pracy lub telefonicznie pod nr 86 278-2377.

Ogłoszenie Nr 5/2017

Nowa taryfa na wodę

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2017 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kolnie wprowadza nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIV/142/17 Rady Miasta Kolno z dnia 26.05.2017 r.

W świetle nowej taryfy wzrasta cena za 1 m3:
a) odprowadzanie ścieków z 6,98 zł do 7,16 zł - wzrost o 0,18 zł
b) opłata abonamentowa 0,04 zł - bez zmian
c) dostawa wody 3,37 zł - bez zmian.

Komunikat dla mieszkańców

Kanalizacja - sedes to nie kosz na śmieci

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, że sedesu nie należy traktować jak kosza na śmieci. Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku i stać się przyczyną poważnej awarii.

Pamiętajmy, że nie należy wrzucać do toalety:

  • włosów, nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • ręczników papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  • igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej (mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką),
  • niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości (zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni),
  • materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
  • tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Każdego roku służby Spółdzielni i PUK usuwają zatory sieci kanalizacyjnej, powstające w wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich może doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Prosimy, by dla naszego wspólnego dobra właściwie korzystać z kanalizacji.

Komunikat PGE Obrót S.A.

Szanowni Państwo

PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku informuje Odbiorców energii elektrycznej - Klientów PGE Obrót S.A., że Spółka na dzień dzisiejszy nie prowadzi żadnych działań polegających na składaniu wizyt domowych w celu podpisania, aktualizacji lub zmiany umowy związanej ze sprzedażą i dostawą energii elektrycznej. Osoby podające się za "przedstawicieli energetyki", proponując zakup energii elektrycznej, nie reprezentują PGE Obrót S.A.

Prosimy o zachowanie ostrożności.